بنیان مسکن بام پردیس


اشخاص مرتبط با شرکت
سلیمه کریمی
رئیس هئیت مدیره از 1398/8/1
ثریا ضیایی نیکو
بازرس علی البدل از 1398/10/8
محمد صادق بخششی
مدیر عامل از 1398/8/1
شهرزاد کریمی
نائب رئیس هئیت مدیره از 1398/8/1