مدارک و مستندات

آگهی 14866408

آگهی تاسیس

تاسیس شرکت سهامی خاص بنیان مسکن بام پردیس در تاریخ 01/08/1398 به شماره  ثبت549170 به شناسه ملی14008716468ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خرید و فروش و طراحی، مشاوره، محاسبه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه سبک و سنگین و فلزی و بتنی و راه و باند، آسفالت، سنگ فرش، خاکریزی، خاکبرداری، زیر سازی، مسطح سازی، کف سازی، گود برداری، بتن ریزی، اسکلت بندی، بازسازی ساختمان های فرسوده، معماری و شهر سازی، محوطه سازی، نوسازی بافت های فرسوده شهری، دکوراسیون داخلی و خارجی، نقاشی و رنگ آمیزی، مبلمان شهری، فضای سبز، پارکت، کاغذ دیواری، کابینت و چوب و پارتیشن بندی، سقف کاذب ، نظارت فنی پروژه های تاسیساتی اعم از تاسیسات آب و فاضلاب و برقی و مکانیکی خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها و سمینار های داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 4 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، هروی خیابان وفامنش خیابان مکران شمالی کوچه امید شرقی ساختمان مرسدس طبقه 3 واحد 14  کدپستی 1668743188 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 250 مورخ 17/07/1398 نزد بانک بانک ملی ایران شعبه شعبه خیابان آیت اله کاشانی با کد 0617 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیأت مدیره خانم سلیمه کریمی به شماره ملی ******به سمت رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال خانم شهرزاد کریمی به شماره ملی ******به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت 2 سال آقای محمد صادق بخششی به شماره ملی ******و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیأت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی پرخنده به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای جواد قلی زاده گللو به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ980801668408899 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آگهی 15045157 آگهی تغییرات شرکت بنیان مسکن بام پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 549170 و شناسه ملی 14008716468 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل قانونی شرکت در واحد ثبتی تهران به استان تهران ـ منطقه 4، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، میدان هروی خیابان وفامنش خیابان مکران شمالی نبش خیابان امید شرقی ساختمان مرسدس طبقه سوم واحد۱۴ ،  کدپستی 1668743188 تغییر یافت. پ981024967514458 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آگهی 15045151 آگهی تغییرات شرکت بنیان مسکن بام پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 549170 و شناسه ملی 14008716468 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرر ضا عباسیان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و ثریا ضیایی نیکو به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ981024368516238 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری